Sirkus / Cirkus

Kevät 2020Våren 2020

Sirkusopettajamme Valter Sui aloitti työskentelyn lasten kanssa keväällä 2020. Sirkustunneilla päästään harjoittelemaan kehonhahmotusta, akrobatiaa, pariakrobatiaa, erilaisia sirkusleikkejä ja tutustumaan erilaisiin sirkusvälineisiin, kuten huiveihin, palloihin, keppeihin, tasapainovälineisiin ja diaboloihin. Sirkustempuja ja esiintymistä lähestytään leikin ja yhdessä tekemisen kautta.

Toiminnallisten menetelmien avulla tuemme ensisijaisesti lasten suomen ja ruotsin kielen oppimista hauskan ja mielekkään tekemisen kautta. Sirkustunneilla korostuvat motoristen taitojen harjoittelu sekä yhdessä toimiminen. Sirkus kehittää kehollisten taitojen lisäksi myös rytmitajua, mikä yhdistyy kielelliseen oppimiseen. Tärkeässä osassa sirkustunneilla on myöskin ryhmässä toimiminen sekä vuorovaikutustaitojen harjoittelu monipuolisten leikkien ja harjoitteiden avulla.

Cirkusläraren Valter Sui började arbeta med barnen på våren 2020. Under cirkuslektionerna övar vi på kroppskontroll, akrobatik, parakrobatik, cirkuslekar och bekantar oss med olika cirkusredskap som t.ex. dukar, bollar, käppar, balansredskap och diabolas. Vi närmar oss cirkustricks och uppträdande genom lek och grupparbete.

Genom de praktiska metoderna stöder vi i huvudsak barnens lärande av det finska och svenska språket med rolig och meningsfull aktivitet. På cirkuslektionerna betonas motoriska övningar och samvaro i grupp. Utöver fysisk förmåga utvecklar cirkus också rytmkänslan som stöder språkinlärning. En viktig del i cirkuslektionerna är också att lära sig agera i grupp och utveckla interaktionsförmågan genom mångsidiga lekar och övningar.

ÖVNINGAR OCH MATERIALHARJOITTEET JA MATERIAALIT

Huom! Materiaalia ja harjoitteita löytyy myös kohdasta Videot sekä kohdasta Materiaaleja.

KUPERKEIKKA – KULLERBYTTA

Katso video: https://vimeo.com/395694613

Ensin kyykkyyn, kädet lattiaan ja leuka rintaan (eli nappi kiinni). Lopuksi ponnistetaan jaloilla eteenpäin. Aikuinen tukee lasta yläselästä ja pepusta, ja auttaa ohjaamaan pään kohti jalkoja niin, ettei pää osuisi mattoon (ks. video).

Gå först ner i huk, lägg händerna på marken och hakan i bröstet (knäpper knappen). Tillslut tar man sats med benen och trycker sig framåt. Den vuxna stöder barnet från övreryggen och rumpan, och hjälper att rikta huvudet emot fötterna så att huvudet inte rör marken (se. video).

Eläinkävely – Djurgång

Eläinkävelyitä on helppo tehdä missä vaan. Se ei vaadi välineitä tai hirveästi tilaa. Liikuntana se on monipuolista. Se kehittää: koordinatiota, voimaa (etenkin keskivartalossa), liikkuvuutta ja tasapainoa. Eläinkävely sopii hyvin alkulämmittelyyn esimerkiksi akrobatia tunnin alkuun. Eläinkävelyitä on monia, tässä videossa 6 perus liikettä mitä Rimcirkus tunneilla on käytetty.

Djurgång är lätt att göra var som helst. Man behöver varken mycket rum eller några redskap. Djurgång är väldigt mångsidig träning som utvecklar: kordination, styrka (speciellt i centrumet), rörlighet och balans. Djurgång passar bra som uppvärmning för t.ex. akrobatik lektioner. Det finns många olika djurgångar, i den här videon finns 6 olika grund rörelser som vi använt under Rimcirkus lektionerna.

Patjarodeo – Madrassrodeo

Patjarodeo on yksinkertainen mutta hauska leikki, johon tarvitaan vain patja, aikuinen ja lapsi. Mitä isompi patja, sitä hurjempaa voi rodeo olla. Leikin säännöt ovat seuraavat: lapsi asettuu patjalle ja ottaa jonkin asennon (katso kuva). Tehtävänä on pysyä valitussa asenossa kaatumatta tai antamatta minkään muun ruuminosan koskea patjaa, samalla kun aikuinen liikuttaa patjaa eri suuntiin erillaisilla tavoilla. Kun lapsi kaatuu tai koskee patjaa muulla ruuminosalla kuin aloitusasennossa niin on seuraavan lapsen vuoro. Leikki kehitää tasapainoa ja vaikeutta on helppo säädellä vaihtamalla vaikeampaan/helpompaan asentoon.

Madrassrodeo är en enkel och rolig lek, det enda som behövs är en gymnastikmadrass, en vuxen och ett barn. Desto större madrassen är, desto vildare kan rodeon vara. Lekens regler är följande: Be barnet stiga på mitten av madrassen och ta en av följande positioner från ovanstående bild. Uppgiften är att försöka hållas i vald position utan att falla eller låta någon annan kroppsdel röra madrassen än de som rör i början av positionen. Den vuxna rör på madrassen åt alla håll och på olika sätt. När barnet faller eller låter någon annan kroppsdel röra madrassen än de som rör i start positionen, är det nästa barns tur. Leken utvecklar balans och svårighetsgraden är lätt att reglera med att byta till en svårare/lättare position.

Käärme – Ormen

Käärme on jännittävä ja energiatasoa nostattava leikki. Tarvitset melko pitkän hyppynarun (mieluiten pehmeästä materiaalista), aikuisen ja lapsia. Kiinnitä naru esimerkiksi tuolin jalkaan. Leikki on hyvä aloittaa niin että naru on valmiiksi sidottuna ja tuolin alla. Mene tuolin luo, nosta naru päädystä ja sano SSsssSSsssssSs samalla kun liikut lapsia kohti. Tässä vaiheessa voi kysyä, että mikä tässä on, ellei se jo selväksi ole tullut. Seuraavaksi liiku toiselle puolelle huonetta ja kerro leikin säännöt: Käärme luikertelee keskellä huonetta, on erittäin nälkäinen ja tykkää syödä pieniä varpaita. Lasten tehtävä on koittaa päästä yhdeltä puolelta huonetta toiselle, juoksemalla ja hyppäämällä käärmeen yli, niin etteivät jalat kosketa käärmettä. Kaikkien lasten täytyy päästä toiselle puolelle huonetta ennen kuin saa taas yrittää hypätä käärmeen yli. Leikki kehittää rytmitajua ja hyppäämisen taitoa. Narua voi liikuttaa sivuttain lattiaa myötäillen tai pystysuunnassan nostaen vaikeustasoa.

Ormen är en spännande och energisk lek. Du behöver ett relativt långt hopprep (helst av ett mjukt material). Fäst repet t.ex. vid foten av en stol. Leken är bra att börja med repet redan fäst och under stolen. Gå till stolen, lyft repet från ändan och säg SSsssSSsssssSs, när du på samma gång rör dig emot barnen. Nu kan du fråga vad det här är, ifall det inte har blivit klart ännu.

Till näst går du till andra sidan rummet och berättar lekens regler: Ormen som slingrar på mitten av rummet, är mycket hungrig och den tycker om att äta små tår. Barnens uppgift är att slippa från ena sidan rummet till den andra, genom att springa och hoppa över ormen, utan att låta fötterna röra i ormen. Alla barn ska röra sig till andra sidan rummet fören man igen får försöka hoppa över. Leken utvecklar rytmkänsla och förmågan att hoppa. Repet kan slingras vågrätt på golvet eller lodrätt för höjja svårighetsgraden.

Reaktiopallo – Reaktionsboll

Reaktiopallo on räjähtävyyttä ja keskittymiskykyä vaativa harjoite. Tarvitset yhden pallon tai jokaiselle oman, tilaa, aikuisen ja lapsia. Lapset asettuvat riviin seisomaan haara-asentoon. He ovat selin kohti ohjajaa niin että eteen jää mahdollisimman paljon tilaa juoksemiseen. Harjoite on yksinkertainen: vieritä pallo lapsen haarojen välistä. Lapsen tehtävänä on juosta pallon perään ja ottaa se kiinni kädella tai pysäyttää se jalalla. Sitten lapsi tuo pallon takaisin omalle paikalle riviin, niin nopeasti kuin mahdollista, ja pitää kiinni pallosta sillä aikaa kun odottaa omaa vuoroaan. Mikäli käytössä on vain yksi pallo, saa lapsi tuoda sen kiinniottamisen jälkeen takaisin ohjaajalle ja sitten asettua omalle paikalle riviin. Harjoituksen vaikeutta voi säädellä esim. merkkaamalla raja, jota pallo ei saa ylittää. Reaktiopallo kehittää koordinaatiota, räjähtävyytä ja reaktiokykyä.

Reaktionsboll är en övning som kräver explosivitet och koncentrationsförmåga. Du behöver en boll eller en boll var, tillräckligt med rum, en vuxen och barn. Barnen ställer sig på rad med benen i sär. De står med ryggen emot instruktören, så det lämnar maximalt med rum att springa.

Rulla bollen mellan benen på barnet. Barnets uppgift är att springa efter bollen och ta fast den med handen eller stoppa den med foten.

Sedan hämtar barnet bollen tillbaka till sin plats i raden, så fort som möjligt, och håller i bollen medan hen väntar på sin tur. Om det finns bara en boll, hämtar barnet bollen till instruktören. Övningens svårighetsgrad kan regleras genom att t.ex. markera en linje som bollen inte får överskrida. Reaktionsboll utvecklar kordination, explosivitet och rekationsförmåga.

SaippuakupplaPOX! – SåpbubbelPLOPS!

SaippuakupplaPOX on hauska ryhmäleikki joka vaatii nopeutta ja liikkuvuutta. Tarvitaan saippuakuplasetti, aikuinen ja lapsia. Jaa lapset 3-4 hengen ryhmiin ja pyydä heitä pysymään yhdellä puolella huonetta, kun taas itse siirryt toiselle puolelle. Säännöt ovat seuraavat: Lapset laskevat kolmeen ja huutavat yhdessä SAIPPUAKUPLAPOX! jonka jälkeen ohjaaja puhaltaa erän saippuakuplia ilmaan. Lapset saavat rynnätä kuplia kohti tehtävänään saada kaikki kuplat poksautettua ennen kuin kuplat osuvat maahan. Yritetään siis pitää lattia kuivana ja kierroksen lopuksi tarkistetaan näkyykö lattiassa märkiä jälkiä. Leikkiä voi varioida käyttämällä eri kehonosia kuplien poksautteluun. Leikki kehittää liikkuvuutta, koordinaatiota ja nopeutta.

SåpbubbelPLOPS är en rolig grupplek som kräver rörlighet och kvickhet. Du behöver ett såpbubbel set och barn. Dela upp barnen i grupper på 3-4 och be dem stanna på ena sidan av rummet medans du rör dig till andra sidan. Reglerna är följande: barnen räcknar till 3 och ropar tillsammans SÅPBUBBELPLOPS! Sen blåser instruktören iväg en omgång såpbubblor i luften. Barnen får springa emot såpbubblorna och försöka spräcka alla bubblor fören de hinner röra vid marken. Uppgiften är alltså att hålla golvet torrt och i slutet på varje omgång undersöks golvet för våta fläckar. Leken kan varieras med att välja olika kroppsdelar för att spräcka bubblorna. Leken utvecklar rörlighet, kordination och snabbhet.

Ilmapallot – Luftballonger

Ilmapallo on monipuolinen, koordinatiota ja liikuvuutta kehittävä väline. Monet tavallisimmista sirkusvälieistä vaativat melko paljon osaamista heti alkuun, mutta ilmapallo on kaikille helposti lähestyttävä ja antaa onnistumisen tunteen. Vaikeutta voi lisätä helposti vähentämällä ilmaa ilmapalloista. Lisäksi ilmapallot ja niillä leikkiminen on lapsille yhtä juhlaa, mikä tekee niistä kiitollisen pedagogisen välineen.

Ilmapallojen säännöt

Ilmapallon päälle ei saa astua tai millään muulla tavalla tarkoituksella poksauttaa sitä. Leikkien tai harjoitusten välissä ilmapalloa pidetään molemmin käsin kiinni.

Luftballonger

Luftballonger är ett mångsidigt redskap som utvecklar kordination och rörlighet. Många cirkusredskap kräver ganska mycket skicklighet redan från början, men luftballonger är lätta att närma sig och ger känslan av ”jag kan!”. Svårighetsgraden är lätt att öka genom att minska på luften i luftballongerna. Det är väldigt tacksamt att använda luftballonger som pedagogiskt verktyg, eftersom barn älskar luftballonger!

Regler för luftballonger

Man får inte stampa på luftballongen eller på annat med flit spräcka den. Mellan lekarna och övningarna håller man i luftballongen med båda händerna.

Ilmapallon kuljettaminen

Ilmapallon kuljettaminen huoneen poikki on hyvä perusharjoite, jolla aloittaa. Liikutaan ilmapallon kanssa huoneen puolelta toiselle ilman että ilmapallo koskettaa maata/lattiaa. Ei sen kummempaa. Variaatiota ja lisähaastetta tehtävään saa muuttamalla tapaa millä liikutaan. Jos ensin saa kävellä eteenpäin ja käyttää käsiä, niin seuraavalla kierroksella kuljetetaan ilmapalloa kävelemällä takaperin. Sitten saa kävellä vain polvilla, viimeiseksi pitää maata mahalla, puhaltaa ilmapalloa ja ryömiä perässä. Harjoitteita voi muokata vapaasti lisäämällä tai poistamalla kehonosia, joita saa käyttää. Tehdään esimerkiksi rapukävelyä, jossa saa ilmapallon kuljettamiseen ainoastaan käyttää jalkoja. Lisäksi voi rakentaa erilaisia esteratoja, joita pitkin liikutaan samalla pitäen ilmapalloa ilmassa.

Leda luftballongen

Att leda luftballongen genom rummet är en bra grundövning att börja med. Man rör sig med luftballongen igenom rummet utan att låta den röra vid golvet, inte konstigare än så. För att få variation och ökad svårighetsgrad så ändrar man på sättet att röra sig. Om vi först rör oss framåt och använder händerna, så på nästa omgång rör vi oss genom att gå baklänges. Sen får man bara gå på knäna och till sist ligger man på mage och blåser ballongen framåt för att sedan krypa efter ballongen. Övningarna kan ändras fritt genom att lägga till eller ta bort kroppsdelar som får användas för at leda ballongen t.ex. Man måste gå kräftgång och får enbart använda sina fötter för att leda ballongen. Du kan även bygga olika hinderbanor som man måste leda ballongen igenom.

IlmapallorinkiLuftballongsringen

Ilmapallorinki on hyvä leikki alkulämmittelyyn ja energiatason nostattamiseen. Rajaa tilasta ympyrän muotoinen alue esimerkiksi narulla, maalarinteipillä tai käytä liikuntasalin valmiita merkintöjä. Kaikki lapset siirtyvät ringin sisäpuolelle ja heidän tehtävänään on pitää ilmapallot ilmassa antamatta niiden koskettaa maata. He saavat kurottautua ympyrän ulkopuolle, kunhan eivät astu linjan yli. Peli alkaa ensin yhdellä ilmapallolla ja ohjaaja lisää tasaisin välein ilmapalloja rinkiin. Silloin kun ilmapallo koskettaa maata tai joku astuu ympyrän ulkopuolelle, seuraa ”rangaistus” (esim. 3 punnerusta), ja sitten peli jatkuu taas alusta. Peliä voi pelata myös joukkueissa. Voittaja on se ryhmä joka pysty ylläpitämään eniten ilmapalloja. Vaihtelua saa muttamalla pallojen kokoa ja rajaamalla sallittuja kehonosia ilmapallon koskettamiseen.

Vinkki

Monet pienet lapset ottavat ilmapallosta molemmilla käsillä kiinni sen laskeutuessa ja heittävät sen sitten taas ilmaan, sen sijaan että antaisivat pallolle kevyesti vauhtia (pompottaminen). Se ei ole mikään virhe sinänsä, mutta jos haluat ilmapallon pysyvän ilmassa koko ajan, niin ehdotan seuraavaa: anna kaikille kaksi jongleerauspalloa, yksi kumpaankin käteen. Sitten voitte jatkaa esim. ilmapallon kuljetusta jongleerauspallot kädessä.

Luftballongsringen

Luftballongsringen är en bra lek för uppvärmning och för att höjja energinivån. Markera en cirkel i rummet med hjälp av t.ex. ett rep, målartejp eller använd dig av markeringar som finns färdigt i gymnastiksalar. Alla barn ställer sig innanför ringen och deras uppgift är att hålla ballonger uppe i luften utan att låta dom röra marken. Man får sträcka sig utanför ringen så länge man inte stiger över linjen. Spelet börjar först med en ballong, vartefter instruktören med jämna mellanrum ökar på mängden av ballonger. När en ballong rör i marken eller någon stiger över linjen, följer ett straff (t.ex. 3 armpressar). Sedan fortsätter spelet igen från början. Spelet kan också spelas i lag. Den gruppen som lyckas hålla flest ballonger i luften vinner. Spelet kan varieras med att ändra på ballongernas storlek och genom att begränsa vilka kroppsdelar som får användas.

Tips

Många små barn tar i ballongen med båda händerna när den faller, och kastar den sedan igen upp i luften. Men meningen är att hålla ballongen i luften utan att ta i ballongen. Om du vill att ballongen hålls i luften hela tiden, så föreslår jag följande: ge alla två jongleringsbollar, en till vardera hand. Sen kan man fortsätta exempelvis med att leda luftballongen.

Riisipussitemput – Trick med rispåsar

Riisipussitemppujen tekemiseen ei tarvita muuta kuin riisipusseja.

Ensimmäinen temppu: Laita riisipussi jalkapöydän päälle ja nosta jalkaa/polvea nopeasti ylös niin että riisipussi nousee ilmaan. Seuraavaksi yritä saada ilmassa oleva riisipussi kiinni molemmilla käsillä. Tämän jälkeen laita riisipussi taas jalkapöydän päälle ja toista niin monta kertaa kuin intoa ja kiinnostusta riittää. Yritä aina temppua molemmilla jaloilla. Haastetta saa lisättyä yrittämällä ottaa koppi vain yhdellä kädellä.

Toinen temppu: Laita riisipussi pään päälle. Pidä kädet rentoina sivulla (jos tehtävä on liian vaikea, voi kädet pitää valmiina ottamaan kopin). Anna sitten katseen liikkua alas, minkä seurauksena riisipussi luisuu pään päällä ja lopulta tippuu. Kun riisipussi tippuu, yritä ottaa pussi kiinni molemmilla käsillä, sen jälkeen laita riisipussi taas pään päälle ja toista. Haastetta saa lisää kun yrittää ottaa pussin kiinni mahdollisimman lähellä lattiaa, tai ottaa vain yhdellä kädellä kopin.

Vinkki

Pyydä lapsia kuvailemaan sinulle mitä tapahtuu eri vaiheissa, kun näytät tempun heille.

Trick med rispåsar kräver endast rispåsar.

Första tricket: Lägg rispåsen på foten och lyft kvickt upp foten/knät så att rispåsen flyger upp i luften. Försök sedan ta i rispåsen med båda händerna. Efter detta sätt rispåsen på foten igen och upprepa så många gånger som intresset räcker till. Prova alltid på tricket med båda fötterna. Du kan öka svårighetsgraden genom att försöka fånga rispåsen med bara en hand.

Andra tricket: Sätt rispåsen på huvudet. Håll händer avslappnade vid sidan av kroppen (om övningen är för svår så kan man hålla händerna färdiga för att ta i påsen). Låt sedan blicken röra sig neråt emot golvet, vilket får rispåsen att glida av huvudet. När rispåsen faller av huvudet försöker du ta i den med båda händerna, efter det sätter du påsen igen på huvudet och upprepar. Öka utmaningen genom att försöka fånga rispåsen så nära marken som möjligt eller ta i påsen med bara en hand.

Tips

Be barnen beskriva vad som händer i de olika momenten, när du visar tricket.

Jonglerausta luonnossa – Jonglering i naturen

 1. Katso video. Selvitä miten sanotaan ruotsiksi keppi, kivi ja käpy.
 2. Valitse vähintään 2 temppua, joita haluat kokeilla. Mene kävelylle metsään tai jonnekin luontoon,
  josta löydät tehtävään tarvittavat luonnon jongleerausvälineet. Kokeile temppuja!
 3. Ota kuva välineistä, joita käytit ja kerro lyhyesti mistä tempusta pidit eniten ja miksi. Lähetä
  kuva sähköpostilla: vanda.rimcirkus@gmail.com.
 4. Kuva pääsee Luontosirkusvälinegalleriaan!
  LISÄTEHTÄVÄ: Voit lopuksi kuvata videon yhdestä tempusta ja jakaa sen meille
  sähköpostilla: vanda.rimcirkus@gmail.com . Editoimme kuvatuista tempuista koosteen.
 1. Titta på videon och ta reda på hur man säger käpp, sten och kotte på finska.
 2. Välj minst 2 trick som du vill prova på. Gå på en promenad i skogen eller någonstans i naturen
  där du kan hitta materialen du behöver för Jonglering i naturen. Prova på tricken!
 3. Ta en bild av föremålen du har använt och berätta kort om vilka trick du gillade mest och
  varför. Skicka bilderna med email:
  vanda.rimcirkus@gmail.com. Bilden kommer med i Naturcirkusredskapsgalleriet
  EXTRA UPPGIFT: Tillslut kan du filma en video av ett trick och dela det till oss på email:
  vanda.rimcirkus@gmail.com. Vi editerar ihop ett montage av videorna.

I länkken finns mera stöd och video material för jonglering med bollar – Tässä linkissä on lisää ohjeita ja videoita palloilla jongleraukseen —-> JONGLERING MED BOLLAR – JONGLEERAUS PALLOILLA