Hankkeesta / Om projektet

RimCirkus-hankkeen (2018–2021) tavoitteena on edistää ruotsin ja suomen kielen oppimista innovatiivisesti sirkus-, draama- ja sanataidepedagogiikan keinoin.

Taide toimii oppimisympäristönä ja alustana, jossa taidepedagogit, lapset sekä vanhemmat yhdessä oppivat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kieltä toiminnallisesti.

Hankkeessa korostuu ilmiöpohjaisuus ja moniammatillisuus sekä uusien taidemenetelmien kehittäminen kielen oppimisen tueksi.

Tavoitteena on tutkia, millaisia vaikutuksia pitkäaikaisella, säännöllisellä taiteellisella työskentelyllä on kielenopetuksen tuloksiin ja oppilaiden motivoitumiseen kielen kokonaisvaltaisessa opiskelussa, kielikasvatuksessa.

Hanke kohdistuu Vantaalla neljään päiväkotiin, joista kaksi on ruotsinkielistä; Håkansböle ja Trollebo daghem ja kaksi suomenkielistä; Kannuskujan ja Rautkallion päiväkodit. Päiväkodeissa RimCirkus -hanke kohdistuu 3–6-vuotiaisiin lapsiin. Kouluista on mukana Lehtikuusen koulu ja Västersundom skola. Lehtikuusen koulussa kohderyhmänä ovat neljäsluokkalaiset ja Västersundom skolassa toisen vuosikurssin oppilaat.

Taidepedagogit (sirkus, draama ja sanataide) kiertävät viikoittain hankkeen päiväkodeissa ja kouluissa ohjaten kielillä ruotsi / suomi. Hankkeen aikana järjestämme myös kasvattajille ja opettajille koulutusta toiminnan kehittämiseksi ja arvioimiseksi. Lisäksi teemme yhteistyötä Svenska Kulturfondenin Hallå! -hankkeessa olevien eri taidekasvatusprojektien kanssa.


RimCirkus är ett projekt (2018–2021) vars syfte är att främja ett innovativt sätt att lära sig svenska och finska med hjälp av cirkus-, drama- och ordkonstpedagogik.

Konsten fungerar som en lärmiljö och plattform där konstpedagogerna, barnen och föräldrarna tillsammans lär sig ett språk aktivt och funktionellt genom social interaktion.

I projektet betonas ett fenomenbaserat och mångprofessionellt grepp samt utveckling av nya konstmetoder till stöd för språkinlärning.

Målsättningen är att undersöka vilken inverkan ett långvarigt och regelbundet konstbaserat arbetssätt har på språkundervisningens resultat och elevernas motivation för språkinlärning i ett helhetsperspektiv, det vill säga språkfostran.

Projektet omfattar fyra daghem i Vanda, av vilka två är svenskspråkiga, Håkansböle och Trollebo daghem, samt två finskspråkiga, Kannuskujan päiväkoti och Rautkallion päiväkoti. I daghemmen riktar sig RimCirkus-projektet till barn i åldern 3–6 år. Skolorna som deltar är Lehtikuusen koulu och Västersundom skola. Målgruppen utgörs i Lehtikuusen koulu av fjärdeklassister och i Västersundom skola av elever i årskurs 2.

Konstpedagogerna (cirkus, drama och ordkonst) besöker varje vecka projektdaghemmen och skolorna och handleder finska / svenska. Under projektets gång anordnar vi även utbildning för fostrarna och lärarna om utveckling och utvärdering av verksamheten samt seminarier. Vi samarbetar även med olika projekt i konstfostran inom ramen för Svenska kulturfondens Hallå!-projekt.

YHTEISTYÖSSÄ / I SAMARBETE MED

Sydkustens Ordkonstskola

Hankkeessa mukana olevat koulut:

Lehtikuusen koulu

Västersundom skola

Hankkeessa mukana olevat päiväkodit: 

Rautkallion päiväkoti

Kannuskujan päiväkoti

Håkansböle daghem

Trollebo daghem

Sydkustens ordkonstskola

Svenska Kulturfonden

RimCirkus-seminaari 17.4.2019

RimCirkus järjesti Lehtikuusen koululla maksuttoman seminaarin, jonka osallistujina oli varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, henkilöstöä, perusopetuksen opettajia sekä taideohjaajia. Seminaarin teemoja olivat varhaisiän kielenkehitys, monikielisyys ja kielen oppiminen taidekasvatuksen keinoin.

Vierailevina luennoitsijoina toimivat Maria Ahlholm Helsingin Yliopistosta sekä Maja Ottelin Sydkusten Ordkonstskolanista. Sydkustens Ordkonstskola on yksi RimCirkus-hankkeen yhteistyökumppaneista.

Maria Ahlholmin luentomateriaalia: Monikielisyys voimavaraksi

Maja Ottelin: Sanataide

RimCirkuksen hanke-esittely:

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB

Hallå! -hanke

SKF_Hallå_logo_final_RGB_turquoise